Shërbimet

Shërbime për start-up

 • Due diligence
 • Zhvillim dhe planifikim i biznesit
 • Modelim financiar
 • Akses në financë

Shërbime për biznesin

 • Planifikim i biznesit
 • Raportim financiar
 • Përgatitje për auditim
 • Ristrukturim dhe shitje
 • Buxhetim
 • Planifikim i investimeve
 • Manaxhim të dhënash
 • Strategji dhe shërbime marketing

Manaxhim projekti

 • Studime fizibiliteti
 • Studime tregu dhe analiza konkurrence
 • Krijim dhe zhvillim i kapaciteteve
 • Administrim i rrezikut të portofolit
 • Shërbime rregullatore dhe të përputhshmërisë
 • Qeverisje korporate
 • Analiza sektoriale/ të industrisë
 • Manaxhim i cilësisë